Koncepcja

Historia, teraźniejszość i przyszłość różnorodności biologicznej w Polsce

Ikonoteka jest ilustrowanym katalogiem roślin, zwierząt i mikroorganizmów rodzimych dla terytorium Polski oraz stanowisk ich naturalnego występowania. Karty katalogowe mają postać jednaką dla zoologii, botaniki, paleontologii i mikrobiologii.

Gatunek

Podstawową jednostką katalogu jest gatunek biologiczny. W przypadku sytuacji, kiedy bariery ograniczające hybrydyzację są wątłe, lub w odniesieniu do organizmów, dla których propagacji zjawiska płciowe nie mają istotnego znaczenia, temporalnych gatunków organizmów kopalnych czy wręcz organizmów bezpłciowych, stosowana jest arbitralna jednostka w randze gatunku. Podstawą jej wydzielenia jest odmienność anatomiczna, lub fizjologiczna w przybliżeniu odpowiadająca różnicom miedzy gatunkami biologicznymi.

Klasyfikacja

System klasyfikacji, według którego uporządkowane są gatunki ma charakter ewolucyjny i konserwatywny. Liczba jednostek jednej rangi w obrębie pojedynczej wyższej jednostki jest intencjonalnie ograniczana, by ułatwić zapamiętanie niespecjalistom. Każda jednostka opatrzona jest zwięzłą diagnozą wyliczającą wyłączne cechy (apomorfie) ułatwiając zrozumienie logiki systemu klasyfikacyjnego. Oszczędności metodologicznej i konserwatyzmu w taksonomii oczekujemy też od autorów kart.

Stanowisko

Stanowisko pojmowane jest jako ciągły obszar dający się scharakteryzować jako niezmienione naturalne środowisko przyrodnicze, lub ciągły profil geologiczny. Opis stanowiska prócz danych geograficznych (lub geologicznych) może obejmować również ilościowe dane o frekwencji i rozmieszczeniu poszczególnych gatunków.

Edycja

Osnową katalogu jest treść dotychczas opublikowanych spisów gatunków, kluczy do oznaczania, przewodników i artykułów naukowych. Dołączane są do nich fotografie, rysunki i dane o okazach znajdujących się w kolekcjach muzealnych. Merytoryczna rewizja treści poszczególnych kart katalogu dokonywana będzie na zasadach autorskich. Autorem może być każdy kompetentny użytkownik Ikonoteki, który przekaże akceptowalny materiał jej redaktorom poprzez edycję na stronie. Pisząc, lub redagując, kartę należy się wzorować na kartach wcześniej utworzonych przez redaktorów (np. dotyczących skamieniałości z Krasiejowa). Szczególną uwagę zwrócić trzeba na zgodność ze standardem opisu taksonomicznego czy stratygraficznego. Ważne jest, by fotografie i odniesienia do konkretnych obiektów zawierały precyzyjne informacje o ich pochodzeniu i miejscu przechowywania (powinna to być instytucja publiczna).

Status karty katalogowej

Karty mają status publikacji elektronicznych, z zabezpieczeniem praw autorskim i łatwości cytowania w literaturze naukowej. Autorstwo katalogu i jego poszczególnym kart będzie respektowane na zasadach publikacji elektronicznej. Każda propozycja nowej karty, bądź zmodyfikowania treści karty istniejącej, będzie podlegać ocenie i akceptacji upoważnionych do tego autorytetów - będzie to więc publikacja recenzowana. Językiem kart może być polski lub angielski.

Treść karty należy do domeny publicznej. Od użytkowników wykorzystujących w swoich publikacjach dane z niej wzięte oczekujemy podania pierwotnego źródła lub, w przypadku informacji po raz pierwszy umieszczonych w karcie, zacytowania jej jako publikacji.

Tags:
Created by aaaia on 2013/05/29 09:25

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4.8 - Documentation